پروژه های اخیر دکور شایان

سبک مدرن

طراحی و اجرای کابینت

پروژه کابینت مدرن

کارفرما : آقای بابایی | محل پروژه :گوهردشت کرج
طراحی و اجرای کابینت

پروژه کابینت مدرن

کارفرما : آقای خرسندی | محل پروژه : مهرشهرکرج
طراحی و اجرای کابینت و کمد

پروژه کابینت و کمد مدرن

کارفرما : آقای حبیبی | محل پروژه : واریانشهرکرج
طراحی و اجرای کابینت و کمد

پروژه معماری داخلی مدرن

کارفرما :آقای مجیدی | محل پروژه : مهرویلا کرج

سبک کلاسیک

طراحی و اجرای کابینت

پروژه کابینت ممبران

کارفرما : ----- | محل پروژه : کرج
طراحی و اجرای کابینت

پروژه کابینت ممبران

کارفرما : آقای زادعسکر | محل پروژه : سهیلیه کرج
طراحی و اجرای کابینت

پروژه کابینت ممبران

کارفرما : آقای زادعسکر | محل پروژه : سهیلیه کرج
طراحی و اجرای کابینت وکمد

پروژه کابینت وکمد ممبران

کارفرما : آقای گروسی | محل پروژه : عظیمیه کرج

دکور

دکور موبایل فروشی
طراحی و اجرای دکورموبایل فروشی

پروژه موبایل استور

کارفرما : آقای بدیعی| محل پروژه : مهرشهر کرج
دکورلوازم پزشکی
طراحی و اجرای دکور لوازم پزشکی

پروژه رز مدیکال

کارفرما : آقای فایقی| محل پروژه : جمهوری تهران
دکور روسری فروشی
طراحی و اجرای دکور روسری فروشی

پروژه آلا اسکارف

کارفرما : آقای بابایی | محل پروژه : گوهردشت کرج
دکور آرایشگاه
طراحی و اجرای دکور آرایشگاه

پروژه دامادسرا نوویو

کارفرما : آقای حیدری| محل پروژه : آزادگان کرج
اجرای دکور داروخانه

پروژه داروخانه مهرگان

طراح و کارفرما : آقای قرایلو | محل پروژه : عظیمیه کرج
دکور نمایشگاه ماشین
طراحی و اجرای دکور نمایشگاه اتومبیل

پروژه اتوگالری تیام

کارفرما : آقای پناهی| محل پروژه : مطهری کرج
دکور کلینیک پزشکی
طراحی و اجرای دکور کلینیک پزشکی

پروژه کلینیک دکتر ایدنی

کارفرما : آقای ایدنی| محل پروژه : پاسداران تهران